Bảng giá đất được xây dựng hằng năm

1. Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 01/01/2026

Tại Điều 144 Luật đất đai 2013 có quy định về bảng giá đất như sau:

Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

….

Theo Luật đất đai 2013 thì Bảng giá đất được xây dựng 05 năm một lần và sẽ điều chỉnh đối với trường hợp có biến động về giá đất thị trường.

Thể chế hóa Nghị quyết 18/NQ-TW và trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan, dự thảo Luật quy định ban hành bảng giá đất hằng năm để bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất.

Tại Điều 159 Luật đất đai 2024 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo (01/01/2026) hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế.

Như vậy, thay vì xây dựng bảng giá đất 05 năm/lần thì từ ngày 01/01/2026, Bảng giá đất sẽ được ban hành theo từng năm khi có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, Điều 257 Luật đất đai 2024 thì Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của Luật đất đai 2013 được tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2025; trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *