CÁC CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ TƯƠNG ỨNG VỚI TỶ LỆ CỔ PHIẾU CẦN SỞ HỮU?

Ông Huỳnh C là một nhà đầu tư muốn góp vốn vào công ty cổ phần C để làm ăn và gây dựng công ty phát triển bền vững. Tuy nhiên ông C không biết phải mua số lượng vốn góp hoặc cổ phiếu sao cho phù hợp. Vì vậy ông C đã nhờ đến Công ty Luật tư vấn.

Để có ý kiến tư vấn chính xác và hướng xử lý phù hợp, Luật sư công ty Luật sẽ trình bày một số quyền của các cổ đông trong công ty cổ phần tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu cần sở hữu:

STTSố lượng cổ phiếu cổ đông cần có

Quyền của cổ đông

1

1 cổ phiếu

1. Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

2. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

3. Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

4. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 Luật doanh nghiệp năm 2020;

5. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

6. Xem xét, tra cứu và trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

7. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

 

2

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty1. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

2. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

3. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định;

4. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ CCCD, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

5. Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020

3

Cổ đông có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của doanh nghiệp (họp lần thứ nhất) và 65% của 35% tổng số phiếu biểu quyết của doanh nghiệp (họp lần thứ hai)

…..

1. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

2. Báo cáo tài chính hằng năm;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

6. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

….

Với số lượng cổ phần sở hữu như quy định trên, Luật sư công ty Luật sẽ tư vấn cho ông Huỳnh C và doanh nghiệp nên mua số lượng vốn góp hoặc cổ phiếu sao cho phù hợp nhất với mục đích của mìn trong công ty. Nhiều khi chỉ thêm 1 cổ phần hoặc thêm 1% vốn điều lệ đã có thể làm chênh lệch hẳn cục diện của cuộc họp.

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây: https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *