CÁC LOẠI TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM NGHĨA VỤ

1. Khái niệm trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ

1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.

2. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện Hợp đồng 

– Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền được quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ (Điều 352 BLDS 2015)

– Trách nhiệm phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ: Với trách nhiệm này, bên vi phạm hợp đồng phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu của bên kia. Quy định này được áp dụng cho tất cả các nghĩa vụ, theo đó bên có quyền có thể áp dụng để buộc bên có nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ khi bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ.

– Tùy vào đối tượng của nghĩa vụ bị vi phạm là nghĩa vụ giao tài sản hay nghĩa vụ thực hiện một công việc mà có biện pháp xử lý cụ thể khác nhau, như sau:

– Đối với trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật:

+ Nếu là vật đặc định: Phải giao đúng vật đó và đúng tính trạng như đã cam kết. Do đặc điểm của vật đặc định là vật có thể phân biệt được với các vật khác. Do vậy, khi các bên đã thỏa thuận với nhau về việc chuyển giao vật đặc định thì người có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó và đúng tính trạng như đã cam kết.

Hậu quả do vi phạm nghĩa vụ giao vật: Nếu người có nghĩa vụ không chuyển giao đúng vật đặc định như đã thỏa thuận thì có nghĩa người đó đã vi phạm nghĩa vụ chuyển giao vật. Trong trường hợp này người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó. Nếu vật đó không còn hoặc bị hư hỏng thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị của vật đặc định và yêu cầu người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về việc không giao vật đặc định mà gây thiệt hại cho người có quyền.

+ Nếu là vật cùng loại: Người có nghĩa vụ phải giao đúng số lượng, chất lượng vật như đã thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận về chất lượng thì phải giao vật cùng loại với chất lượng trung bình. Nếu người có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ giao vật cùng loại thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị của vật.

Đối với trách nhiệm dân sự do không thực hiện nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc.

+ Trường hợp nghĩa vụ mà đối tượng là một công việc phải thực hiện:

Bên có nghĩa vụ phải thực hiện công việc theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, địa điểm, phương thức,…. và các yêu cầu khác theo sự thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện công việc đó, thì bên có quyền có thể lựa chọn sau:

+ Một, yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện công việc đó

+ Hai, tự mình thực hiện hoặc giao cho người khác thực hiện công việc đó và yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

+ Trường hợp với nghĩa vụ mà đối tượng là không được làm một công việc

Thì bên có quyền được quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ chấm dứt việc thực hiện công việc đó, khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại.

3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Bồi thường thiệt hại mang tính chất đền bù cho người có quyền (bên bị vi phạm) những lợi ích mà lẽ ra họ được hưởng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ:

Thứ nhất phải có thiệt hại xảy ra

Thứ hai phải có hành vi vi phạm nghĩa vụ

Thứ ba phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và thiệt hại xảy ra.

4. Phạt vi phạm

– Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng phải nộp một khoản tiền cho bên có quyền bị vi phạm theo khoản 1 Điều 418 BLDS 2015.

– Điều kiện áp dụng phạt vi phạm hợp đồng:

Thứ nhất chỉ áp dụng khi các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Khác với trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm chỉ phát sinh khi các bên có thỏa thuận về biện pháp phạt vi phạm trong hợp đồng.

Thứ hai, có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

– Mức phạt được áp dụng: Khác với trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức phạt vi phạm không căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra. Điều này có nghĩa kể cả trong trường hợp hành vi vi phạm hợp đồng không làm phát sinh thiệt hại thực tế nhưng nếu các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì biện pháp phạt vi phạm vẫn được áp dụng.

5. Trách nhiệm chịu lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền

– Nghĩa vụ trả tiền là việc mà bên có nghĩa vụ phải trả cho bên có quyền một khoản tiền nhất định. Trường hợp một bên chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì phải chịu lãi chậm trả theo quy định của pháp luật.

– Mức lãi theo thỏa thuận: Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất 20%/ năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác (khoản 2  357 Điều 357, khoản 1 Điều 468 BLDS 2015).

– Xử lý lãi quá cao so với quy định: Khi mức lãi theo thỏa thuận vượt quá mức trần cho phép thì không được áp dụng mức lãi theo thỏa thuận và các bên phải tính lại mức lãi phù hợp mà bên vay phải trả cho bên cho vay. Mức lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn thì mức lãi suất vượt quá sẽ không có hiệu lực (khoản 1 Điều 468 BLDS 2015).

6. Các loại trách nhiệm dân sự khác

– Trách nhiệm do hoãn thực hiện nghĩa vụ

– Trách nhiệm do chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

– Trách nhiệm ngăn chặn, hạn chế tổn thất

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về dân sự: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *