CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1. Hợp đồng là gì?

– Căn cứ theoo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 (gọi tắt là BLDS 2015) khái niệm Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

– Theo đó, hợp đồng dân sự khi được xác lập thì các bên sẽ bị ràng buộc về quyền và nghĩa vụ, bên nào vi phạm các điều khoản của hợp đồng sẽ gánh chịu hậu quả pháp lý do hành vi vi phạm của mình gây ra.

– Tuy nhiên, hợp đồng dân sự có thể được chấm dứt theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

– Căn cứ theo Điều 422 BLDS 2015 quy định có 06 trường hợp được chấm dứt hợp đồng:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành

Trong trường hợp này, hợp đồng dân sự chấm dứt khi khi các bên đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình nêu trong Hợp đồng. Nếu chỉ một bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình mà bên kia cũng chưa thực hiện nghĩa vụ của họ thì hợp đồng không được coi là hoàn thành.

2. Theo thỏa thuận của các bên

– Pháp luật dân sự luôn tôn trọng những thỏa thuận của các bên trong quan hệ hợp đồng; pháp luật cho phép các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt hợp đồng vào bất cứ thời điểm nào, nếu các bên thấy cần thiết. Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp này là do ý chí của các bên trong hợp đồng, thỏa thuận không tiếp tục thực hiện hợp đồng. Việc thỏa thuận này phải xuất phát từ sự tự nguyện, thiện chí của hai bên.

– Trường hợp pháp luật không cho phép các bên được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Ví dụ: Căn cứ Điều 417 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng các lợi ích thì dù hợp đồng dân sự vẫn chưa được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được tự ý thỏa thuận với nhau về việc hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng, trừ trường hợp có sự đồng ý của bên thứ ba.

– Do đó, trong trường hợp này các bên không được chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận, nếu tự ý chấm dứt hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên thứ ba là trái pháp luật.

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện

– Hợp đồng dân sự được xác lập mà các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh theo hợp đồng gắn liền với nhân thân thì khi cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt sẽ được coi là căn cứ chấm dứt hợp đồng.

– Tuy nhiên, nếu như hợp đồng có nhiều người cùng thực hiện hoặc nhiều pháp nhân phải thực hiện thì việc một cá nhân chết/ một pháp nhân chấm dứt hoạt động thì hợp đồng vẫn có giá trị với những chủ thể còn lại.

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

– Mặc dù việc hủy bỏ hợp đồng dân sự hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự đều cho ra một kết quả là chấm dứt hợp đồng dân sự, chấm dứt sự tồn tại của hợp đồng trên thực tế. Tuy nhiên, nếu xét về bản chất thì việc chấm dứt hợp đồng do hủy bỏ và đơn phương chấm dứt lại khác nhau:

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng: Khi có một bên vi phạm quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận trong hợp đồng, thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đó và không thực hiện nghĩa vụ của mình được giao kết trong hợp đồng. Khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phần hợp đồng chưa thực hiện đó sẽ chấm dứt, các bên không có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện phần nghĩa vụ chưa thực hiện đó của mình, mà tiến hành thanh toán phần hợp đồng đã thực hiện.

– Hủy bỏ hợp đồng: Khi hợp đồng dân sự bị hủy bỏ thì hợp đồng đó sẽ không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm ra quyết định hủy bỏ, tức là các bên xem như không có hợp đồng dân sự này xảy ra trên thực tế. Hậu quả pháp lý của việc hủy hợp đồng dân sự được giải quyết như hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu, nếu có xảy ra thiệt hại thì phải tiến hành bồi thường.

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn

– Nếu đối tượng trong hợp đồng dân sự không còn thì hợp đồng dân sự này sẽ bị chấm dứt, tuy nhiên không chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia trong quan hệ hợp đồng. Chính vì lẽ đó, nếu đối tượng hợp đồng không còn tồn tại thì các bên có thể tiến hành thỏa thuận đối tượng thay thế hoặc bồi thường thiệt hại cho bên có thiệt hại xảy ra.

Ngoài ra, hợp đồng dân sự sẽ chấm dứt trong các trường hợp khác theo pháp luật quy định.

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 Bộ luật Dân sự 2015

7. Trường hợp khác do luật quy định.

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về hôn nhân và gia đình: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *