Chuyển Nhượng Cổ Phần trong Doanh Nghiệp: Quy Trình và Thuế Áp Dụng

Chuyển Nhượng Cổ Phần trong Doanh Nghiệp: Quy Trình và Thuế Áp Dụng

1. Định Nghĩa và Nguyên Tắc Chuyển Nhượng Cổ Phần:

Chuyển nhượng cổ phần là quá trình mà cổ đông sáng lập hoặc cổ đông hiện hữu góp vốn trong một công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho một cổ đông trong công ty hoặc thành viên khác không phải là cổ đông trong công ty.

2. Thủ Tục Chuyển Nhượng Cổ Phần:

Nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần dựa trên tự do chuyển nhượng, trừ khi có hạn chế từ Điều lệ công ty hoặc quy định tại Điều 120 của Luật Doanh Nghiệp 2020. Quá trình chuyển nhượng có thể thực hiện thông qua hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán, tuân theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Hạn Chế Chuyển Nhượng Cổ Phần:

Có những trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần, như:

  • Cổ đông sáng lập chỉ được tự do chuyển nhượng cổ phần trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập, cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
  • Điều lệ công ty có thể có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần, nhưng chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu tương ứng.

4. Thông Báo Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh:

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh phụ thuộc vào việc cổ đông sáng lập đã thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua hay chưa. Trong trường hợp cần, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đủ số cổ phần.

5. Chuyển Nhượng Cổ Phần và Thuế:

  • Tổ Chức Chuyển Nhượng Cổ Phần: Thuế TNDN phải nộp được tính bằng cách nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán với thuế suất 20%. Chi phí chuyển nhượng bao gồm các khoản chi phí liên quan trực tiếp và có chứng từ.
  • Cá Nhân Chuyển Nhượng Cổ Phần: Thuế TNCN phải nộp là 0,1% của giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Như vậy, quá trình chuyển nhượng cổ phần không chỉ phụ thuộc vào quy định của pháp luật mà còn liên quan đến việc xác định và nộp các loại thuế tương ứng với từng đối tượng tham gia trong giao dịch này.

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây: https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *