Công ty có vốn nhà nước kinh doanh bị lỗ thì có bắt buộc mua lại cổ phần của cổ đông khi cổ đông yêu cầu không?

Công ty có vốn nhà nước kinh doanh bị lỗ thì có bắt buộc mua lại cổ phần của cổ đông khi cổ đông yêu cầu không?

Cho tôi hỏi công ty có vốn nhà nước 97%, Hội đồng quản trị công ty có 3 thành viên trong đó có 2 thành viên vốn nhà nước năm giữ 97% cổ phần. Từ ngày cổ phần hóa đến nay được 6 năm (năm nào cũng lỗ và lỗ lũy kế gần 1 tỷ). Các cổ đông trước đây mua cổ phần ưu đãi (cổ tức) bây giờ muốn bán lại cổ phần thì công ty có bắt luộc phải mua lại hay không? Câu hỏi anh T.X.P ở tỉnh QB.

1. Công ty có vốn nhà nước là 97% cổ phần thì có phải doanh nghiệp nhà nước không?

Việc công ty có vốn nhà nước là 97% cổ phần có phải doanh nghiệp nhà nước không, theo quy định tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Doanh nghiệp nhà nước là gì?

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo quy định trên, công ty có vốn nhà nước là 97% cổ phần có quyền biểu quyết được xem là doanh nghiệp nhà nước.

2. Công ty có vốn nhà nước kinh doanh bị lỗ thì có bắt buộc mua lại cổ phần của cổ đông khi cổ đông yêu cầu không?

Việc công ty có vốn nhà nước kinh doanh bị lỗ thì có bắt buộc mua lại cổ phần của cổ đông khi cổ đông yêu cầu không, theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Theo đó, về nguyên tắc cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình trong trường hợp không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.

Việc công ty kinh doanh bị lỗ không thuộc trường hợp nêu trên. Nên trong trường hợp câu hỏi của anh thì công ty này không bắt buộc phải thực hiện mua lại số cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.

3. Trong công ty có vốn nhà nước, cổ phần ưu đãi của cổ đông có thể chuyển thành cổ phần phổ thông không?

Cổ phần ưu đãi của cổ đông trong công ty có vốn nhà nước có thể chuyển thành cổ phần phổ thông không, theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

“Các loại cổ phần

1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

3. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

5. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6. Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

7. Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.”

Như vậy, trong công ty có vốn nhà nước, cổ phần ưu đãi của cổ đông có thể chuyển thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

Công ty Luật được điều hành bởi Giám đốc Thạc sĩ – Luật sư Lý Ngọc Sơn, ông nguyên là Thẩm phán của ngành Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với hơn 20 năm kinh nghiệm về lĩnh vực pháp luật, Công ty Luật cam kết mang lại dịch vụ chất lượng và uy tín cao nhất cho khách hàng.

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners;

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081;

3. Facebook: Nhấn vào đây: https://www.facebook.com/LuatNgocSon;

4. Zalo/Sđt: 0903.958.588Thạc sĩ, Luật sư Lý Ngọc Sơn or 0359.891.555Ls. Thành.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *