Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công

1. Hợp đồng gia công là gì?

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. Hợp đồng gia công là một loại hợp đồng dân sự, được quy định tại Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015.

Đặc điểm của hợp đồng gia công:

– Hợp đồng gia công là hợp đồng có đền bù: Bên đặt gia công có nghĩa vụ trả tiền công cho bên nhận gia công theo thỏa thuận.

– Hợp đồng gia công là hợp đồng có đối tượng là công việc: Công việc gia công là công việc tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công.

– Hợp đồng gia công là hợp đồng có kết quả làm phát sinh quyền sở hữu: Sản phẩm gia công thuộc quyền sở hữu của bên đặt gia công.

Ví dụ về hợp đồng gia công

Công ty A là nhà sản xuất quần áo, có nhu cầu thuê một cơ sở gia công để sản xuất một lô quần áo. Công ty A ký hợp đồng gia công với cơ sở B, theo đó cơ sở B sẽ thực hiện công việc gia công quần áo theo mẫu của Công ty A, sau đó giao sản phẩm cho Công ty A.

Trong trường hợp này, Công ty A là bên đặt gia công, cơ sở B là bên nhận gia công. Công việc gia công là sản xuất quần áo theo mẫu của Công ty A. Sản phẩm gia công là quần áo thuộc quyền sở hữu của Công ty A.

Các nội dung cơ bản của hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công phải có các nội dung cơ bản sau:

– Tên, địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng.

– Nội dung công việc gia công.

– Thời gian gia công.

– Giá gia công.

– Phương thức thanh toán.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên.

– Giải quyết tranh chấp.

2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công:

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng là quyền của các chủ thể trong hợp đồng dân sự, theo đó, một bên có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng với bên kia khi chưa hết thời hạn mà không phải chịu trách nhiệm dân sự.

Theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015, mỗi bên trong hợp đồng gia công đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

Như vậy, có thể thấy rằng, mỗi bên trong hợp đồng gia công đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho bên đó.

– Phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

Về điều kiện “việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho bên đó”, cần được hiểu là việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích kinh tế, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần hoặc lợi ích khác cho bên đó.

Về thời gian báo trước, thời gian báo trước này phải được xác định cụ thể trong hợp đồng gia công. Trường hợp không có thỏa thuận thì thời gian báo trước được quy định như sau:

– Nếu hợp đồng gia công là hợp đồng xác định thời hạn, thì thời gian báo trước ít nhất bằng một phần ba thời hạn còn lại của hợp đồng.

– Nếu hợp đồng gia công là hợp đồng không xác định thời hạn, thì thời gian báo trước ít nhất là ba tháng.

Trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng không báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên kia những thiệt hại phát sinh do việc không báo trước.

Ngoài ra, còn có trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công do sự thỏa thuận khác giữa các bên trong hợp đồng. Cụ thể, các bên trong hợp đồng gia công có thể thỏa thuận về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Ví dụ:

– Các bên thỏa thuận rằng bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên nhận gia công chậm giao sản phẩm.

– Các bên thỏa thuận rằng bên nhận gia công có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên đặt gia công yêu cầu gia công sản phẩm có chất lượng không phù hợp với thỏa thuận.

Như vậy, có thể thấy hiện nay có đến 2 trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015.

3. Hệ quả pháp lý của hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công:

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công sẽ dẫn đến 1 số những hệ quả sau đây:

Thứ nhất, hệ quả về nghĩa vụ của các bên:

Khi hợp đồng chấm dứt, các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ hoàn trả cho bên kia những gì đã nhận của bên kia theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Thứ hai, hệ quả về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia, nếu có. Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực tế mà bên kia phải chịu do hợp đồng bị chấm dứt.

Thứ ba, hệ quả về phạt vi phạm hợp đồng:

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có thể bị phạt vi phạm hợp đồng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *