Hợp đồng lao động có ký điện tử được không?

I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo quy định của Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019, Hợp đồng lao động được định nghĩa là một sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện làm việc, bao gồm trả công, tiền lương, điều kiện lao động, cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mối quan hệ lao động. Điều này cũng áp dụng khi hai bên thỏa thuận dưới tên gọi khác nhưng có nội dung liên quan đến việc làm có trả công, tiền lương, và sự quản lý.

Trước khi bắt đầu công việc, người sử dụng lao động phải ký kết Hợp đồng lao động với người lao động.

II. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, Hợp đồng lao động có thể thuộc một trong các loại sau:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Không xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt không được đặt ra từ đầu.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hai bên xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hợp đồng, nhưng không quá 36 tháng.

Nếu Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, có thể thực hiện các bước sau:

Trong 30 ngày kể từ ngày hết hạn, hai bên phải ký kết Hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên tiếp tục theo Hợp đồng cũ;

Nếu quá 30 ngày mà không ký kết Hợp đồng lao động mới, Hợp đồng xác định thời hạn trở thành không xác định thời hạn.

III. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ KÝ ĐIỆN TỬ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Theo Điều 14 Bộ luật Lao động 2019:

(i) Hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản và làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản, trừ khi có quy định khác.

Hợp đồng lao động có thể được ký kết thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. (K6 Điều 3 Luật giao dịch điện tử năm 2023).

(ii) Hai bên có thể ký kết Hợp đồng lao động bằng lời nói đối với Hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng, trừ trường hợp quy định khác.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật giao dịch điện tử quy định như sau:

Điều 34. Hợp đồng điện tử

“1. Hợp đồng điện tử được giao kết hoặc thực hiện từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay vào hợp đồng.”

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật giao dịch điện tử quy định như sau:

Điều 35. Giao kết hợp đồng điện tử

1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử.

2. Đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Việc ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động điện tử phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hợp đồng. Các bên cũng có quyền thoả thuận về các yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, bảo mật liên quan đến Hợp đồng điện tử.

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây: https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *