KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý GÌ VỀ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH?

KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý GÌ VỀ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH?

Luật doanh nghiệp năm 2020 chia ngành, nghề đăng ký kinh doanh thành 03 nhóm chính: (i) Ngành, nghề kinh doanh bị cấm; (ii) Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; (iii) Ngành, nghề kinh doanh tự do kinh doanh.

– Ngành, nghề cấm kinh doanh: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được quyền “tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm”. Sở dĩ đặt ra các ngành, nghề cấm kinh doanh là do những ngành, nghề này có thể gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường. Điều 6 Luật Đầu tư 2020 nêu rõ các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, bao gồm: Kinh doanh các chất ma túy; kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật cấm; kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật Đầu tư 2020; kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. Luật Đầu tư 2020 sử dụng nguyên tắc tiếp cận mới để quy định về ngành, nghề cấm kinh doanh. Nguyên tắc mới là nguyên tắc “chọn bỏ” – quy định cụ thể những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; tất cả ngành, nghề kinh doanh khác thì nhà đầu tư, doanh nghiệp được kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Theo Điều 7 Luật Đầu tư 2020, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Điều kiện kinh doanh có các hình thức sau:

+ Giấy phép kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

+ Chứng chỉ hành nghề;

+ Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

+ Xác nhận về vốn pháp định;

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Các yêu cầu khác mà tổ chức kinh tế phải thực hiện hoặc phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2020 đã quy định rõ danh mục 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư và được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

  2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

  3. Facebook: Nhấn vào đây: https://www.facebook.com/LuatNgocSon

  4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

  Đánh giá post

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *