MẪU DI CHÚC CÓ NGƯỜI LÀM CHỨNG

1. Di chúc là gì? Ai được lập di chúc.

– Căn cứ theo Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

– Căn cứ theo Điều 625 BLDS 2015 thì:

+ Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của BLDS 2015 này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

+ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

– Căn cứ theo Điều 634 BLDS 2015 thì trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

– Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của BLDS 2015

Đối với người lập di chúc, thì di chúc gồm những nội dung sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

– Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

– Lưu ý: Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Đối với người làm chứng cho việc lập di chúc thì mọi người đề có thể làm chứng, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

3. Mẫu di chúc có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ………., tại ………………………………………………

Tôi là: ……………………….                            Sinh năm: ………………..

CCCD số: ………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Tôi khẳng định tại thời điểm lập Di chúc này tinh thần của tôi minh mẫn, sáng suốt, việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai cưỡng ép hoặc đe dọa, tôi đã được Trung tâm Y tế ……………………………………… kiểm tra sức khỏe ngày ………………………………… đủ minh mẫn lập di chúc.

Tôi tuyên bố nôi dung Di chúc của tôi và yêu cầu người làm chứng chứng kiến và ghi nhận ý chí của tôi khi lập di chúc này và được đánh máy lại theo nội dung dưới đây:

Tôi là chủ sử dụng …………….. quyền sử dụng đất  theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………… (số vào sổ cấp GCN:………….) do ………………………………………….. cấp ngày ……………….., có đặc điểm như sau:

– Thửa đất số: ………………..

– Tờ bản đồ số: ……………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích: ……………………………………………………

– Hình thức sử dụng: ……………………………………………

– Mục đích sử dụng: …………………………………………….

– Thời hạn sử dụng đất: ……………………………………….

Sau khi tôi chết thì quyền sử dụng đất của tôi nêu trên sẽ được để lại cho:

– ……………………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………….

Những người được chỉ định trong di chúc này được nhận 01 phần bằng nhau và ngoài những người thừa kế được chỉ định nêu trên thì tôi không chỉ định ai khác là người được hưởng tài sản do tôi để lại là quyền sử dụng đất của tôi nêu trên.

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam đoan sau đây:

– Tôi là chủ sử dụng hợp pháp đối với thửa đất nêu trong di chúc này theo quy định của pháp luật, không liên quan tới quyền sở hữu, sử dụng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác;

– Tính đến thời điểm lập di chúc này, quyền sử dụng đất nêu trong di chúc này tôi không bán (chuyển nhượng), không tặng cho cũng như không nhận đặt cọc để hứa bán (chuyển nhượng) hay tặng cho, không lập di chúc cho bất kỳ ai khác;

Việc lập di chúc này là do bản thân tôi hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị đe dọa hay ép buộc;

Tôi đã đọc lại, đã hiểu và đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản này đã ghi chép lại đúng ý chí, nguyện vọng của tôi và tôi tự nguyện ký, điểm chỉ vào Di chúc này trước mặt những người làm chứng do tôi mời đến.

Người lập di chúc

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Người làm chứng 1:

Họ tên: ……………………………………………………………             Sinh năm: …………………….

CCCD số: …………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày … tháng … năm …….., tôi được …………… mời đến để chứng kiến việc ……………. lập Di chúc. Tôi cam kết tôi không là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của ………………; cũng không là người có quyền lợi, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc trên. Hiện nay, tôi cam kết tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện việc làm chứng. Tôi đã chứng kiến ………………… đã đọc lại toàn bộ văn bản này và xác nhận đúng ý chí của ………………

Người làm chứng

(Ký ghi họ tên)

 

 

 

Người làm chứng 2:

Họ tên: ……………………………………………………………..         Sinh năm: ……………………

CCCD số: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày … tháng … năm …….., tôi được ………………… mời đến để chứng kiến việc ……………. lập Di chúc. Tôi cam kết tôi không là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của ……………..; cũng không là người có quyền lợi, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc trên. Hiện nay, tôi cam kết tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện việc làm chứng. Tôi đã chứng kiến ……………. đã đọc lại toàn bộ văn bản này và xác nhận đúng ý chí của ……………..

Người làm chứng

   (Ký, ghi rõ họ tên)

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về dân sự: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *