PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý

1. Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ2019) quy định phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động được các bên ký kết nhằm mục đích để sửa đổi, bổ sung hoặc được dùng để quy định chi tiết một số điều, khoản, nội dung trong hợp đồng lao động.

2. Nội dung của phụ lục hợp đồng lao động

Căn cứ theo khoản 2 Điều 22 BLLĐ 2019 quy định thì:

– Phụ lục không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

– Phụ lục quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động phải đảm bảo không dẫn đến cách hiểu khác với nội dung trong hợp đồng đó.

– Lưu ý: Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

3. Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Về việc: ……………………………..)

Số: ……../PLHĐLĐ

– Căn cứ Hợp đồng lao động số: ……………… ngày ….. tháng …… năm ……… giữa …………………………(sau đây gọi tắt là “Hợp đồng lao động”);

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực hiện của các bên.

Phụ lục hợp đồng lao động (sau đây được gọi tắt là “Phụ lục hợp đồng”) được ký kết vào ngày ….. tháng …. năm ……, tại ……………….., chúng tôi gồm:

1. NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Sau đây gọi tắt là “Bên A”):

Công ty: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………….Fax:……………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………

Đại diện bởi Ông (bà): ……………………………Chức vụ:……………………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………

2. NGƯỜI LAO ĐỘNG (Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Ông (bà): ………………………………………..Quốc tịch: …………………………

Ngày sinh: ………………………………………..Giới tính: …………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………

Cấp ngày: ……………………………..Nơi cấp………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………

Trên tinh thần bình đẳng, thiện chí và cùng có lợi, hai bên đã thỏa thuận, thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng này để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hợp đồng lao động số: …………….. ngày …. tháng ….. năm …….. đã ký giữa hai bên như sau:

Điều 1. Nội dung thay đổi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Hiệu lực thực hiện

2.1. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký;

2.2. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng lao động số ………………. ngày …… tháng ……. năm ………… Các bên thống nhất rằng Phụ lục hợp đồng này quy định chi tiết Hợp đồng lao động. Trường hợp quy định trong Phụ lục hợp đồng này dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa nội dung của Hợp đồng lao động và Phụ lục hợp đồng thì áp dụng theo Hợp đồng lao động.

2.3. Các nội dung khác không được quy định tại Phụ lục hợp đồng này thì áp dụng theo Hợp đồng lao động.

2.4. Phụ lục hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để thực hiện và bổ túc hồ sơ khi cần thiết./.

ĐẠI DIỆN VÀ NHÂN DANH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về lao động: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *