Quy định của pháp luật về quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

Hỏi Đáp về Cổ Phần Ưu Đãi Biểu Quyết – Nguyễn C (Tỉnh A)

 1. Cổ Phần Ưu Đãi Biểu Quyết là Gì?

 • Theo Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020, đây là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn, do Điều Lệ quy định, chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập nắm giữ.
 • Thời hạn ưu đãi biểu quyết là 03 năm từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 1. Quyền Của Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi Biểu Quyết

 • Cổ đông này có quyền biểu quyết về các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định Điều 116.
 • Không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Quy định này có thể thay đổi sau thời hạn ưu đãi.
 • Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau thời hạn ưu đãi, trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác.
 1. Quyền Của Cổ Đông Phổ Thông

 • Quyền tham gia, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, nhận cổ tức, ưu tiên mua cổ phần mới, tự do chuyển nhượng cổ phần.
 • Xem xét thông tin cổ đông, yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân, tra cứu Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 • Nhận phần tài sản còn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản, tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần.
 • Có quyền giới thiệu về chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn 03 năm đầu từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 1. Hạn Chế và Thay Đổi Quyền Của Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi Biểu Quyết

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ có thể bị thay đổi quyền và nghĩa vụ bằng quyết định Đại hội đồng cổ đông, yêu cầu sự tán thành từ 75% cổ đông ưu đãi hoặc thông qua văn bản.
 • Điều lệ công ty có thể hạn chế chuyển nhượng cổ phần, nhưng điều này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu tương ứng.
 1. Quy Định Đặc Biệt

 • Cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong thời hạn 03 năm đầu mà không cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • Trong trường hợp giải thể hoặc phá sản, cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền nhận phần tài sản còn lại.

Mọi thay đổi trong quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hoặc thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *