Tag Archives: Bộ luật dân sự

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO LỪA DỐI

1. Lừa dối trong giao dịch dân sự  Căn cứ theo Điều 127 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đốiXem Thêm

Cho bạn mượn xe nhưng làm mất thì có phải đền không?

1. Giao dịch cho mượn tài sản theo quy định tại Điều 494 BLDS 2015 “Điều 494. Hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phảiXem Thêm

CHƠI HỤI CÓ HỢP PHÁP KHÔNG

1. Chơi hụi là gì? Căn cứ theo Điều 471 Bộ luật dân sự 2015 quy đinh như sau: 1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùngXem Thêm

MẪU DI CHÚC CÓ NGƯỜI LÀM CHỨNG

1. Di chúc là gì? Ai được lập di chúc. – Căn cứ theo Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. – Căn cứ theo Điều 625 BLDSXem Thêm

Năng lực hành vi là gì? Năng lực hành vi dân sự của cá nhân? Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo Điều 19 Bộ Luật Dân sự 2015?

1. Năng lực hành vi là gì? Tại Điều 19. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân Bộ Luật Dân sự 2015 có đưa ra khái niệm như sau: “Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiệnXem Thêm

TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

Về nguyên tắc bên vi phạm hợp đồng phải gánh chịu những biện pháp chế tài nhất định nếu vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, pháp luật dân sự vẫn quy định những trường hợp không phải chịu trách nhiệm dân sự: do sự kiện bất khả kháng; do các bên thỏa thuận hoặc theoXem Thêm

CÁC LOẠI TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM NGHĨA VỤ

1. Khái niệm trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ 1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện khôngXem Thêm

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

1. Khái niệm Hợp đồng ủy quyền Theo Điều 562 BLDS 2015 quy định Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuậnXem Thêm

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN

1. Thực hiện công việc không có ủy quyền là gì? Căn cứ vào Điều 574 BLDS 2015 quy định về việc thực hiện công việc không có ủy quyền – Là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi íchXem Thêm

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG LÀ GÌ?

1. Khái niệm Hợp đồng gia công – Căn cứ theo Điều 542 BLDS 2015 quy định Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia côngXem Thêm