Tag Archives: #ThanhlapDNtaiBauBang

Vốn điều lệ khác và vốn có quyền biểu quyết khác nhau như thế nào?

Vốn điều lệ khác và vốn có quyền biểu quyết khác nhau như thế nào? Bà Hoàng Anh C có câu hỏi như sau? Vốn điều lệ khác gì vốn có quyền biểu quyết? Như tôi được biết gồm theo pháp luật doanh nghiệp thì có vốn điều lệ và vốn có quyền biểu quyết.Xem Thêm