Tag Archives: tranh chấp quyền sử dụng đất

Thời hạn khởi kiện tranh chấp đất đai là bao lâu?

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là gì? Pháp luật không có quy định thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai mà chỉ có quy định giải thích về thời hiệu khởi kiện và tranh chấp đất đai. – Về thời hiệu khởi kiện: Theo điều 184, Bộ Luật Tố tụng dânXem Thêm

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất phát sinh khi nào?

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất phát sinh khi: Người hưởng di sản không đồng thuận trong việc lập văn bản thỏa thuận khai nhận di sản thừa kế. Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức đượcXem Thêm