Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 3 quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Thẩm quyền cấp, ký, thu hồi, đính chính Giấy chứng nhận

 1. UBND cấp huyện
 2. a) Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân;
 3. b) Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất;
 4. c) Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất gốc hoặc diện tích tăng thêm hoặc toàn bộ diện tích của thửa đất gốc và diện tích tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận;
 5. d) Cấp Giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp sau “dồn điền, đổi thửa”;
 6. e) Thu hồi, ban hành Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp huyện tại thời điểm thu hồi;

đ) Đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp huyện.

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường
 2. a) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận hoặc khi người sử dụng đất, chủ sử hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận;
 3. b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất gốc và diện tích tăng thêm đã có Giấy chứng nhận;
 4. c) Thu hồi, ban hành Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thời điểm thu hồi;
 5. d) Đăng ký biến động, cấp đổi Giấy chứng nhận đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở;
 6. e) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, đối với Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất cấp lần đầu cho cá nhân và hộ gia đình sẽ do UBND cấp huyện cấp.

Hộ gia đình bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai thẩm quyền thì có được xem xét cấp lại giấy chứng nhận không?

Căn cứ Điều 4 Quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/NĐ-CP quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền như sau:

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Mục 1 Chương II Quy định này và trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền đã nộp tiền để được sử dụng đất nhưng tại thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận bị mất hoặc thất lạc giấy tờ về quyền sử dụng đất

 1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Mục 1 Chương II Quy định này và các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền đã có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất, nhưng khi lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận mà bị mất hoặc thất lạc thì được xem xét cấp giấy chứng nhận như trường hợp có Giấy tờ, nếu có một trong các điều kiện sau:
 2. a) Có hồ sơ sao y Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ, sổ sách chứng minh về việc đã nộp tiền tại thời điểm cấp đất của cơ quan, tổ chức;
 3. b) Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó;
 4. c) Trường hợp không có hồ sơ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận được thực hiện sau khi có kết luận của UBND cấp huyện thông qua thanh tra hoặc kiểm tra để xác minh và kết luận.
 5. Các trường hợp còn lại được thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Theo đó, hộ gia đình bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do được giao đất không đúng thẩm quyền được xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có hồ sơ sao y Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ, sổ sách chứng minh về việc đã nộp tiền tại thời điểm cấp đất của cơ quan, tổ chức;

– Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó;

Trường hợp không có hồ sơ nêu trên thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận được thực hiện sau khi có kết luận của UBND cấp huyện thông qua thanh tra hoặc kiểm tra để xác minh và kết luận.

Các giấy tờ về quyền sử dụng đất trong khoản thời gian trước năm 1993 gồm những giấy tờ nào?

Căn cứ Điều 6 Quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/NĐ-CP quy định về giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

 1. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 100 Luật đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT .
 2. Thông báo quyền sử dụng đất hợp pháp cho từng hộ gia đình, cá nhân hoặc thông báo danh sách các hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở của UBND cấp huyện tại các khu đất đã có quyết định giao đất tổng thể của UBND tỉnh.
 3. Giấy tờ giao đất, cấp đất ở của Thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai, cơ quan quản lý xây dựng được UBND tỉnh uỷ quyền.
 4. Các giấy tờ có trước thời điểm ngày 04/01/1989 (trước ngày UBND tỉnh Nghệ Tĩnh ban hành Quyết định số 27 QĐ/UB ngày 04/01/1989 về việc ban hành quy định tạm thời việc giao đất ở; đất làm kinh tế gia đình; đất trống đồi núi trọc, đất cho nông dân sản xuất cá thể), gồm: Giấy tờ UBND xã, phường, thị trấn cấp đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; giấy tờ của Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp cấp đất ở cho xã viên Hợp tác xã.
 5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 có chữ ký của các bên có liên quan nhưng đến nay chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận và phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định.

Theo đó, các giấy tờ về quyền sử dụng đất trước năm 1993 bao gồm những loại giấy tờ theo quy định nêu trên.

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:
1. Tiktok: Nhấn vào đây
2. Youtobe: Nhấn vào đây
3. Facebook: Nhấn vào đây
4. Zalo: 0869.642.643

Xem thêm dịch vụ luật sư tranh tụng của chúng tôi (Nhấn vào đây)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *