THỜI ĐIỂM XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN

1. Thời điểm xác lập quyền sở hữu

– Căn cứ theo Điều 161 BLDS 2015 quy định về thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản:

1. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên; trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài sản được chuyển giao.

Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản.

2. Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp 1: Thời điểm luật định

– Trường hợp BLDS 2015 hoặc luật liên quan có quy định cụ thể về thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì thời điểm xác lập quyền sở hữu được xác định theo thời điểm đã được xác định.

– Ví dụ: BLDS 2015 quy định cụ thể trong trường hợp tặng cho tài sản là bất động sản thì thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản là bất động sản kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì thời điểm xác lập quyền sở hữu kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Trường hợp 2: Thời điểm do các bên thỏa thuận

– Cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 161 thì “… trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên”. Trong một số trường hợp, tuy pháp luật có quy định, nhưng cho phép các bên có thỏa thuận khác thì thời điểm xác lập quyền sở hữu của chủ thể đối với tài sản là thời điểm các bên thỏa thuận (nếu thỏa thuận này không vi phạm điều cấm của pháp luật và không đi ngược lại với bản chất của giao dịch.

Trường hợp 3: Thời điểm tài sản được chuyển giao

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 161 BLDS 2015 thì “…trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài sản được chuyển giao”. Như vậy, thời điểm tài sản được chuyển giao được coi là thời điểm xác lập quyền sở hữu theo nguyên tắc chung.

– Ví dụ: Thời điểm tài sản được chuyển giao là “thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản” (đoạn 2 khoản 1 Điều 161 BLDS 2015).

2. Ý nghĩa của thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản

– Thời điểm xác lập quyền sở hữu có ý nghĩa quan trọng đối với các bên liên quan trọng việc xác lập, chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản. Lẽ tất nhiên là khi quyền sở hữu được xác lập, thì tài sản chính thức thuộc về chủ sở hữu tài sản. Việc xác lập quyền sở hữu của chủ thể này có thể đương nhiên làm chấm dứt quyền sở hữu của chủ thể khác.

– Căn cứ theo Điều 238 BLDS 2015 về chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác: Khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật hoặc thông qua việc để thừa kế thì quyền sở hữu đối với tài sản của người đó chấm dứt kể từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao.

– Căn cứ theo Điều 240 BLDS 2015 về tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác:

“Tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc; vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định tại các điều từ Điều 228 đến Điều 233 của Bộ luật này thì quyền sở hữu của những người có tài sản đó chấm dứt.

Khi quyền sở hữu của người chiếm hữu, người được lợi về tài sản đã được xác lập theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này hoặc quy định khác của luật có liên quan thì chấm dứt quyền sở hữu của người có tài sản bị chiếm hữu.”

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

  1. Xem thêm các bài viết về dân sự: Nhấn vào đây
  2. Tiktok: Nhấn vào đây
  3. Youtobe: Nhấn vào đây
  4. Facebook: Nhấn vào đây
  5. Zalo: 0869.642.643
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *