Tag Archives: #ThanhlapDNtaiBD

PHÂN LOẠI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Doanh nghiệp nhà nước là thuật ngữ chỉ các doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ và có quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Điều này được rõ ràng hóa trong Khoản 11, Điều 4 của Luật Doanh nghiệpXem Thêm