Tag Archives: trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại

1. Bồi thường thiệt hại là gì? “Bồi thường thiệt hại” là một thuật ngữ pháp lý thường được sử dụng để chỉ quá trình hoặc hành động của một bên phải thanh toán hoặc đền bù cho thiệt hại mà bên kia đã gây ra. Điều này có thể xảy ra trong nhiều ngữXem Thêm