Thẩm quyền xét xử vụ ánh hành chính của tòa án được quy định như thế nào?

Thẩm quyền xét xử của tòa án được xác định như sau:

 Thuộc thẩm quyền của tòa án cấp huyện

Giải quyết theo các bước thủ tục sơ thẩm đối với những khiếu kiện sau đây:

Quyết định hành chính, hành vi hành chính: Của cơ quan hành chính từ cấp huyện trở xuống trên hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính đó.

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc: Của những người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống.

Danh sách cử tri: Của cơ quan lập ra danh sách cử tri.

 Thuộc thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh

Giải quyết theo các bước thủ tục sơ thẩm đối với những khiếu kiện sau đây:

Quyết định hành chính, hành vi hành chính của:

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát tối cao và người có thẩm quyền trong những cơ quan đó.

Cơ quan nhà nước cấp tỉnh và của người có thẩm quyền trong cơ quan đó.

Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài.

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc của những người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương.

Quyết định giải quyết khiếu nại đối với những quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *